Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viazapomniane zapomniane
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viareppin reppin
Survo Tactical
Reposted fromMysticen Mysticen viaPsaiko Psaiko
8248 4aaf
Reposted fromJonae Jonae viakundel kundel
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viabomdia bomdia
2269 5718
Reposted fromfoina foina viasoulkill soulkill
1341 b860
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viamoonlitsky moonlitsky
8086 f0a6 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaTangizz Tangizz
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viabitterteeth bitterteeth
5547 18ae
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaMamba Mamba
0339 c958 500

breachthechrysalis:

Guy Denning

Reposted frommerrcat merrcat viadarthsadic darthsadic

July 08 2015

4044 15c2
Reposted frommoochava moochava viafoina foina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl